Điện thoại:
+84 - 8 - 3778 - 0588
Fax:
+84 - 8 - 3778 - 0589
http://vnwaste.com
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:
Liên hệ
Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước
Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam.
Tel: +84 - 8 - 3778 - 0588
Fax: +84 - 8 - 3778 - 0589


Văn phòng đại diện
42 - Lý Văn Phức - Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel: +84 - 8 - 3820 5958
Fax: +84 - 8 - 3820 3240

Liên hệ bằng email: vws@vnwaste.com.